เทคนิคการตรวจซ่อมแท่น MX-1 ชั้นสูง

เทคนิคการตรวจซ่อมโทรทัศน์สี Panasonic

 แท่นเครื่อง MX-1

วงจร Protection

พื้นฐานโดยทั่วไปคำว่า โปรเทคชั่น (Protection  Circuit) แบ่งเป็นดังนี้

 

1.   PROTECTION  VERT

2.   PROTECTION   BEAM

3.   PROTECTION   HEATER

 

1.   PROTECTION  VERT (กระแสของแรงดัน +24V ไหลมากกว่าปกติ)

ความหมาย เมื่อเกิดการดึงกระแสของ +24V  เช่นIC401 ลัดวงจรทำให้กระแสไหล

ตกคร่อม R411 (1.5) สูงส่งผลทำให้ขาเบส Q451 น้อยกว่าขา อิมิตเตอร์ Q451 ทำงาน

ทำมีแรงดันไหลเข้าที่ขา 20 IC601 (X-RAY) มีแรงดัน 1-2 V   ทำให้ขา 19 IC601 (H-OUT) ไม่มีสัญญาณออกมา ไฟสูงไม่จ่าย แต่ +B มีปกติ (+140 V)

 

2.   PROTECTION  BEAM (กระแสบีมไหลมากกว่าปกติ)

ความหมาย เมื่อกระแสบีมไหลสูงขึ้นจะส่งผลทำให้ขา 3 ของ FBT เป็นไฟลบสูงขึ้น

เช่นกัน ไฟลบไหลผ่าน R522, R525 ต่อเป็นวงจร Divider  เมื่อไฟลบสูงขึ้นทำให้แรง

ที่ตกคร่อม R522  สูงขึ้นทำให้ D502 (36V) ทำงาน ส่งผลทำให้ ขาเบสQ503 มีแรงดัน

ไฟบวกลดลง Q503 ทำงานจ่ายไฟผ่าน R532   ทำมีแรงดันไหลเข้าที่ขา 20 IC601 (X-RAY) มีแรงดัน 1-2 V   ทำให้ขา 19 IC601 (H-OUT) ไม่มีสัญญาณออกมา ไฟสูงไม่จ่าย แต่ +B มีปกติ (+140 V)

 

3.   PROTECTION  HEATER (แรงดันไฟจุดไส้หลอดสูงมากเกินไป)

ความหมาย  ถ้าแรงดันจุดไส้หลอดสูงขึ้น จะทำให้ไส้หลอดขาดได้  เมื่อแรงดันไฟจุดไส้

หลอดสูงขึ้น (ที่ขา 5 FBT) ทำให้มีแรงดันที่ไหลผ่าน R540,D523,R541,R542 สูง

ตามไปด้วยทำให้ D522 (10.8V) ทำงานทำมีแรงดันไหลเข้าที่ขา 20 IC601 (X-RAY) มีแรงดัน 1-2 V   ทำให้ขา 19 IC601 (H-OUT) ไม่มีสัญญาณออกมา ไฟสูงไม่จ่าย แต่ +B มีปกติ (+140 V)

 

 

ความหมายของคำว่า PROTECTION

               โปรเทคชั่น (Protection Circuit)  คือ การหยุดการทำงานของไฟสูง เพื่อป้องกัน

ไม่ให้วงจรเสียหาย  เงื่อนไข

               1. + B       ต้องปกติ ( +90 V , +142 V)

         2. ต้องทราบขา X-RAY  โดยเงื่อนไขคล้าย ๆกันทุกแท่น

               3. ติดสแตนบาย (ช่างต้องทราบว่าเงื่อนไขสแตนบายเป็นอย่างไร)

               4. +B        = 0 V

 

ขั้นตอนการตรวจซ่อม  X-RAY  PROTECTION MX-1   

 

 1. ไฟ + B   140 V ปกติ

 2. วัดไฟที่ขา 20 IC601 ปกติ  = 0 V  / ติด PROTECTION มี 1-2 V

 3. ให้ลอยขา C Q451

 4. วัดไฟที่ขา 20 IC601 ต้อง = 0 V          ถ้าไม่ได้ เช็ค

               R411 / Q451/ D402 / IC401

 5. ลอยขา C Q503

 6. วัดไฟที่ขา 20 IC601 ต้อง = 0 V           ถ้าไม่ได้ เช็ค

               R561/ D502 (36 V) / Q503

 7. ลอยขา K D522

 8. วัดไฟที่ขา 20 IC601 ต้อง = 0 V           ถ้าไม่ได้ เช็ค

     D521/ C538 / R542/ D522          ถ้าวัดได้ 0.6V ขึ้นไป

 9. เช็คขา GND IC601 กับ ไฟ เลี้ยง

10 . เปลี่ยน IC601

 

เทคนิคการตรวจเช็คเมื่อเครื่องติดสแตนบาย

แท่นเครื่อง MX-1 สภาวะติดสแตนบาย +B = 25 V ให้เช็ค ดังนี้

1.   ไฟ +B = 25 V เช็ค

2.  ให้วัดไฟที่ขา B Q803     ถ้าได้ = 0 V  เช็ค  Q803

 ถ้าได้ = 0. 6 V เช็ค

       3. ให้ลอยขา D820 (36V) วัดที่ขา B Q803                              ถ้าได้  = 0V  เช็ค

               D820 / Q802

3.   วัดไฟที่ขา 1 IC1102 (ปกติ = 5V)

4.   วัดไฟที่ขา 7 IC1102 (RST) (ปกติ 5 V)

5.   วัด OSC. ขา 44, 45 IC1102  ถ้ามีครบทุกอย่างสรุป

6.   IC1102 เสีย

สรุปอาการเสียและอุปกรณ์ที่พบบ่อย

                                อาการที่พบบ่อย

                 สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค

อาการ เครื่องไม่ทำงาน

- พบ R802 บ่อย ทำให้ IC803 (SE)

   เสียด้วย

- เช็คแล้ว IC803 ไม่เสีย ให้เช็ค R827

  โดยการเปลี่ยนค่าจาก 18K เป็น 2.7 K

 

อาการ  ไฟ +B 140 V ตก

- พบบ่อย ๆคือ D803 เสียด้วย

- พบ FBT เสีย โดยวิธีการลอย L818 ออก

   แล้วตกหลอดไฟ 60W +B ได้ปกติ

อาการ ไฟ +B 140 V เกิน

- พบบ่อยคือ IC803 (SE140)

- พบขา  1 IC401 (Vert) ดึงไฟ +12V ทำให้ +15V ตกไปด้วย

- พบขา 14 IC102 ดึงไฟ 12 V

(ให้ใช้วิธีการปลดโหลด +12 V) 

อาการ ภาพขยายออกด้านข้าง (อ้วน)

- พบ D506 (RU2) เสีย

อาการ เครื่องไม่ทำงาน ไฟจุดไส้หลอดไม่มี

            ไฟ +B ปกติ / ขา 20 IC601

        มีแรงไฟ 1-2 V (X-RAY)   

- พบ IC401 , D499

- R411 ยึดค่า ,Q451 ลีค C –E

- Q503/ D502/D522

- แกน FBT หลวม

อาการ  ติดสแตนบาย  +B=25 V

- พบ Q803/ Q802 ลีค

- D820 ช็อต / R833 ขาด

- IC804/ IC1106 /IC1102 เสีย

อาการ เป็นส้นเดียวกลางจอ

- เป็นอาการหนักอกสำหรับช่าง

- IC401 เสีย

- R525 ยืดค่า (บางครั้งเปิดครั้งแรกปกติแต่

นาน ๆจะเป็นเส้นเดียวกลางจอ

- Q1112 เสีย

อาการ ภาพไหล / เลื่อน

ไม่มีปุ่มปรับ พบ C505แห้ง

                                อาการที่พบบ่อย

                 สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค

อาการ ไม่มีภาพ จุดไส้หลอดมี / OSD มี

- พบ Q302 / IC101 เสียเอง

- IC3110 / IC601

อาการ ไม่มี OSD.

- พบ D1176 ลีค

- Q1101 เสีย

อาการ ไม่มีเสียง

- พบ Q233, Q1113 ลีค

- R225 ขาด

อาการ ภาพล้อมทาง HOR

- พบ C516 แห้ง

อาการ ไม่มีสี

- พบ TIMER C628 เสื่อม

- LC602 เสีย

อาการ  จูนไม่ล็อก

- พบ L139 เสีย

- Q1136/IC101/IC102/Q151

อาการ ภาพเป็นเส้นด้านบน

- พบ D411/ C420 เสีย

อาการ ภาพหด

- พบ C412 / R427 เสีย